Апликација за отварање Флекс заштеда - FlexSave

Внесете ги Вашите податоци со печатни латинични букви

Име и Презиме
 
Валута на вашата заштеда

 
ЕМБГ
   
Контакт телефон
 
Е-mail
   
Согласност за правилата и условите
Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електонското барање за отварање на Флекс Заштеда – Flex Save. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката