Извештаи и податоци

ИЗВЕШТAИ И ПОДАТОЦИ СО СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2016 ГОДИНА

(податоците се објавени на ден 12.05.2017)