Физички лица

За кого

физички лица, приматели на плата/пензија во ПроКредит Банка

Намена

реновирање на куќа / стан

Износ

 до 600.000 МКД

од 10.000 до 50.000 ЕУР

Валута

МКД / ЕУР

Рок на отплата

до 96 месеци за МКД

до 180 месеци за ЕУР 

Минимум искуство

6 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна каматна стапка

За МКД: 6% фиксна за првата година, потоа 3,5% + Т-bils, но не пониска од 6.95%

За ЕУР: 6% фиксна за првите три години  потоа 5,5% + 6 месечен еурибор, но не помалку од 6,95%

Обезбедување

 • хипотека на недвижен имот;
 • административна забрана од клиент

Потребна документација за апликација

 • Договор за работа или М1/М2 образец
 • Потврда за плата (нема потреба доколку клиентот ја прима платата во ПроКредит во последните 6 месеци) 
 • Образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 2 месеци (само за вработени во приватна фирма)
 • Инвестиционен план
 • Доказ за сопственост за имотот што ќе се реновира ( имотен лист, решение за данок или сметка за струја ) 
 • Административна забрана ( задолжително за кредити во денари, доколку е потребно за кредити во евра )
 • Имотен лист од имотот што се нуди како обезбедување за кредитот, не постар од 6 месеци ( само за кредити во евра ) 
 • Извод од матична книга на венчани или извод од матична книга на родени (за лица кои не се во брак, не постар од 6 месеци) 

 Трошоци за кредит

 • Провизија за апликација - 300 денари 
 • Провизија при исплата - 1.5% од износот на кредитот
 • Провизија за проценка - 4.800 денари ( за кредити во евра )

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

реновирање на куќа

Износ

20.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

84 месеци

Годишна каматна стапка

6%

Месечна рата (главница и камата)

292 ЕУР

 
24.03.2018
 • EUR 61,35 61,4946 61,80
 • USD 48,50 49,8093 50,50
 • CHF 51,15 52,5460 53,75
 • GBP 69,35 70,4486 71,75
 • CNY 6,05 7,8865 8,05