Физички лица

За кого

физички лица, приматели на плата/пензија во ПроКредит Банка

Намена

купување или изградба на куќа/стан

Износ

од 10.000 до 150.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

до 300 месеци ( 25 години )

Минимум искуство

6 месеци

Учество во инвестицијата

сопствено учество, најмалку 20% од вкупната инвестиција

Начин на отплата

месечни рати

Годишна каматна стапка

4,2 % фиксна за првите пет години, потоа: 5,5% + 6 месечен ЕУРИБОР, но не пониска од 5,8%

Обезбедување

 • хипотека на недвижен имот;
 • административна забрана (доколку е потребно)

Потребна документација за апликација

 • Договор за работа или М1/М2 образец
 • Потврда за плата (нема потреба доколку клиентот ја прима платата во ПроКредит во последните 6 месеци) 
 • Образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 2 месеци (само за вработени во приватна фирма)
 • Преткупопродажен договор (заверен на нотар)
 • Имотен лист или лист за предбележување за имотот што е предмет на купопродажба
 • Лична карта од продавачот на недвижноста (ако е физичко лице) или тековна состојба (ако е правно лице)
 • Извод од матична книга на венчани или извод од матична книга на родени (за лица кои не се во брак, не постар од 6 месеци)

Трошоци за кредит 

 • Провизија за аплицирање - 300 денари
 • Провизија за проценка - 3.000 денари
 • Провизија при исплата - 0% 

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

купување на стан

Износ

40.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

300 месеци

Годишна каматна стапка

4,2%

Месечна рата (главница и камата)

216 ЕУР за првите пет години; а потоа 247 ЕУР

 
22.11.2017
 • EUR 61,35 61,4950 61,80
 • USD 0 52,4791 0
 • CHF 0 52,8262 0
 • GBP 0 69,4859 0