За кого

индивидуални земјоделски производители и претпријатија кои извршуваат земјоделска дејност

Намена

инвестиции во основни средства за земјоделството: земјоделско земјиште, изградба/реконструкција на објекти за земјоделска дејност, набавка на нова или половна механизација, проширување на стадо

Износ

за физички лица: од 5.000 до 50.000 ЕУР

за правни лица: од 5.000 до 250.000 ЕУР

Валута

МКД / ЕУР

Рок на отплата

60 месеци за МКД и 96 месеци за ЕУР

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни, квартални, полугодишни и годишни рати со можност за нееднаков план на отплата

Годишна фиксна каматна стапка

од 7,5%

Обезбедување

гарант - сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

- за апликант правно лице: лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци
- за апликант физичко лице: лична карта

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на добиток

Износ

20.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

48

Годишна каматна стапка

7,5%

Месечна рата (главница и камата)

484 ЕУР

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

17.07.2018
  • EUR 61,35 61,4840 61,80
  • USD 51,20 52,4608 53,20
  • CHF 51,25 52,5684 53,85
  • GBP 68,40 69,6545 70,80
  • CNY 6,00 7,8551 8,00