Капитал и средства на банката

Износ на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистарз

908,713,200 МКД

Вкупен износ на сопствени средства - основен капитал (исклучени субординирани обврски и хибридни инструменти) со 30/06/2020

2,724,727 илјади МКД

Вкупен износ на сопствени средства со 30/06/2020

3,434,219 илјади МКД

Адекватност на капиталот со 30/06/2020

13.74%